e-Defter

Miyo e-Defter'e Geçin, Zamanınızı Konfotora Dönüştürün.

e-Defter Nedir?

e-Defter; Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren elektronik ortamda düzenlenmiş halidir.


Kimler e-Defter Kullanmak Zorundadır ?

  • 2021 cirosu 4 Milyon TL ve üzeri olanlar
  • 2020 veya 2021 cirosu 1 Milyon TL ve üzeri olan e-ticaret firmaları
  • 2020 veya 2021 cirosu 1 Milyon TL ve üzeri olan gayrimenkul veya motorlu araç alım/satım yapan firmalar
  • Tüm oteller (ciro şartsız)
  • Döviz büroları

Başkanlık sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

e-Defter'e İsteğe Bağlı Geçişler

  • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının e-Defter uygulamasından yararlanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte isteğe bağlı olarak, başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak tutabilirler.
  • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile usul ve esasları belirlenen Defter Beyan Sistemi kapsamı dışında kalan mükelleflerin istemeleri halinde e-Defter uygulamasına dâhil olması mümkündür. Başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak tutabilirler.


Avantajlar

e-Defter'in Avantajları

Dijitale Geçin

e-Defter'e geçerek dijital dünya ile tanışıp, zaman kaybı ve iş yükü yaratan süreçlerden kurtulursunuz.

Maliyetlerinizi Düşürün

Baskı, arşivleme ve kağıtla ilgili operasyonel süreçlerden kurtulur, para ve zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

Düzeltilebilir

e-Defter ile hatalarınızı dijital ortamda daha kolay düzeltirsiniz.

Çevreci

Kağıtla ilgili süreçlerden kurtularak doğaya katkıda bulunursunuz.

Mevzuata Uygun

Yasal mevzuata tam uyumlu ve değişen mevzuatlara göre güncellenen yapısı ile e-Defter uygulaması işletmenize verimlilik sağlar.

Kolay Erişim

Miyo'nun bulut alt yapısı sayesinde internet erişimi olan her yerden e-Defter uygulamasına erişir, işlemlerinizi kolayca gerçekleştirirsiniz.

e-Defter'e Nasıl Geçebilirsiniz ?

Büronuzun dijital dönüşümünü başlatmak için bize [email protected] üzerinden mail atabilir, iletişim sayfamız üzerinden talep gönderebilirsiniz.Uzman ekibimiz sizinle hemen iletişime geçerek aynı gün içerisinde başvurunuzu yaparak e-Defter'e geçişiniz sağlanır. Miyo'nun e-Defter uygulamasına hızlı geçiş yapıp, sorunsuz aktivasyon ile kullanmaya başlayabilirsiniz.

e-Defter Hakkında Merak Edilenler

Kullanılan ticari yazılım üzerinden muhasebe fişleri oluşturulur. Her belge ayrı bir yevmiye maddesi olacak şekilde kayıt altına alınır. Bunun bir istisnası vardır; banka işlemleri günlük olarak, banka banka ayrıştırmak koşulu ile her bir bankadan yapılan işlemler birer muhasebe fişinde işlenebilir. Her belgenin bir tipi (çek, senet, makbuz, fatura, diğer gibi), numarası ve tarihi olmalıdır. Belge tipleri GİB tarafından bildirilen tiplerdir ve farklı bir bilgi girişi yapılmamalıdır. Belge tipi “dekont” gibi standart tiplerin dışında bir isme sahipse e-Defter’deki belge tipi “other” (diğer) olmalı ve belge tarihi, belge numarası, belge açıklaması doldurulmalıdır. Belge açıklamasına “dekont” yazılmalıdır.
Gönderilen e-Defter’e ait beratların entegratör portalindeki görüntüsünde “GİB Onay Bilgileri” mevcuttur. Beratın en aşağısında bulunan GİB Onay Bilgileri başlığı altında bulunan imza dijiti belgenin GİB sistemine gittiği ve geçerli olduğu anlamı taşımaktadır. Bunun yanı sıra, edefter.gov.tr adresine giriş yaparak E-Defter uygulaması alanından mali mühür ile e-Defter beratları GİB sisteminden de kontrol edilebilir.
Entegratör portali üzerinden e-Defter görüntülenebilir, PDF indirilebilir ya da yazdırılabilir. Ancak e-Defter görüntüsüne edefter.gov.tr adresinde bulunan “Defter Uygulaması” alanından ulaşılamamaktadır.
e-Defter kağıt üzerinde tutulan defterin elektronik ortamda kaydedilmesi, imzalanması, iletilmesi ve muhafaza edilmesi işine yarar.
e-Defter sayesinde hızlı ve düzenli bir sisteme geçiş yaparsınız. Baskı, arşivleme ve kağıtla ilgili operasyonel süreçlerden kurtulur, para ve zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Aynı zamanda sizi noter maliyetlerinden de kurtarır. Ek olarak e-Defter ile hatalarınızı dijital ortamda daha kolay düzeltirsiniz.
Evet. e-Defter’e isteğe bağlı geçiş yapabilirsiniz. Başvurunuzu izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak tutabilirsiniz.
Evet, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren) e-Defter’e geçmek zorundadır.
Hayır. Tebliğde belirtilen had ve koşulları sağlamıyor iseniz, isteğe bağlı olarak e-Fatura’ya geçmeniz e-Defter’e geçme zorunluluğu getirmemektedir.
1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile e-Defter uygulamasının ön koşullarından olan e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Yani e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmadan e-Defter uygulamasından yararlanılabilir.
Evet. Zorunluluk getirildiği halde e-Defter uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.
2020 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 milyon olanlar, 2021 yılında zorunlu olarak e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler ve 2021 yılında bağımsız denetime tabi olma şartını sağlayan mükelleflerin 1 Ocak 2022 tarihine kadar e-Defter uygulamasına geçmesi zorunludur.