e-İrsaliye

Miyo e-İrsaliye ile Yolda Kaybolmaya, İş Süreçlerinde Vakit Kaybına Son!

e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye, Vergi Usul Kanunu’nda belirlenen şartlara uygun olarak oluşturulmuş, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve kağıt irsaliye yerine geçen elektronik sevk irsaliyeleridir. e-İrsaliye Uygulaması ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanan e- İrsaliye ve e-İrsaliye yanıtlarının, taraflar arasında güvenli bir şekilde aktarılması imkanını sunan uygulamadır.


Kimler e-İrsaliye Kullanmak Zorundadır ?

Ciroya Bağlı Geçiş Zorunlulukları e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya izleyen hesap dönemlerinin brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler e-İrsaliye’ye geçmek zorundadır. Ciroya Bağlı Olmayan Geçiş Zorunlulukları

  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki mallara ilişkin faaliyetleri nedeniyle EPDK’ndan lisans alanlar söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye’ye geçmek zorundadır.
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlanmasını gerçekleştirenler söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye’ye geçmek zorundadır.
  • Maden Kanunu kapsamındaki düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye’ye geçmek zorundadır.
  • Şeker Kanununun 2. Maddesinin e bendinde yer verilen şekerin imalini gerçekleştirenler söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye’ye geçmek zorundadır.
  • Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemine kayıtlı kullanıcılar söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye’ye geçmek zorundadır.
  • e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP:73) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunanlar söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye’ye geçmek zorundadır.
  • Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye’ye geçmek zorundadır.
Ayrıca Gelir İdare Başkanlığı, yazılı bildirim yaptığı mükelleflerin en az 3 ay süre vermek suretiyle e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.
Önemli Not: e-İrsaliye uygulamasından yararlanan mükellefler, e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayanlara da sevk irsaliyesini, e-İrsaliye olarak düzenlenecek olup, alıcılarının talebine göre elektronik veya kağıt ortamda teslim edebileceklerdir.


Avantajlar

e-İrsaliye’nin Avantajları

Dijitale Geçin

İrsaliyelerinizi dijital ortama taşıyarak zamandan ve iş gücünden tasarruf etmenizi sağlar.

Maliyetlerinizi Düşürün

Kağıt irsaliye kullanırken irsaliye başı ödediğiniz masrafları e-İrsaliye'ye geçerek kuruşlara düşürebilirsiniz.

Klasör Arşivlerinden Kurtulun

İrsaliye arşiviniz 10 yıla kadar dijital olarak saklanır.

Kolay Erişim

İstediğiniz zaman ve istediğiniz yerden geriye dönük elektronik irsaliyelerinize erişebilirsiniz.

e-İrsaliye’ye Nasıl Geçebilirsiniz ?

İşletmenizin dijital dönüşümünü başlatmak için bize [email protected] üzerinden mail atabilir, iletişim sayfamız üzerinden talep gönderebilirsiniz.Uzman ekibimiz sizinle hemen iletişime geçerek aynı gün içerisinde başvurunuzu yaparak e-İrsaliye kesmeye başlayabilirsiniz. Miyo'nun e-İrsaliye uygulamasına hızlı geçiş yapıp, sorunsuz aktivasyon ile kullanmaya başlayabilirsiniz.

e-İrsaliye Hakkında Merak Edilenler

İrsaliye; genel itibari ile satıcı tarafından hazırlanan ve herhangi bir malın satış işlemenin tamamlanmasının ardından elde edilen bedelin tutarını gösteren bir belge olarak tanımlanmaktadır. Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla, hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi”nin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesine ise e-İrsaliye denir.
İrsaliye ve fatura sıkça karıştırılan terimlerdir. Ancak fatura olmayan sevk irsaliyesi; satıcı tarafından hazırlanan, açıklayıcı bir belgedir. Malın satışının yapılması halinde, o mal gerekli adrese teslim edilirken düzenlenmesi gerekir, fatura yerine kullanılamaz. Malın depodan çıkarılması için ve malın gereken yere teslim edildiğinin kanıtı olarak; sevk irsaliyesi satıcı firma tarafından imzalanmaktadır. Alıcı tarafından ise malın teslim alındığına dair imzalanması gerekmektedir. Bu belgenin imzalanmaması, malın teslim edilmediğini ortaya koyar. Belgede imza varsa o malın teslimi gerçekleşmiş kabul edilir.
Mal sevkiyatı sırasında irsaliyenin kağıt çıktısı ya da elektronik görüntüsü araçta bulundurulmak zorundadır. Araçta bulunmaması ya da görüntülenebilir olmaması durumunda yol denetim memurları tarafından sorgulama ve doğrulama yapma işlemine olanak sağlanamamış olur.
İrsaliye 7 gün içerisinde faturalaştırılmalıdır.
e-İrsaliye belgesinin iptali söz konusu değildir. Bununla birlikte malın fiili sevkinden önce, malın muhteviyatının ya da alıcının hatalı olduğunun tespiti durumunda, alıcı tarafından e-İrsaliye muhteviyatının tamamına “irsaliye yanıtı” ile “ret” yanıtı verilebilir.
Fatura'nın önce düzenlendiği hallerde mal sevkiyatı ne zaman olacak ise sevk irsaliyesinin (e-İrsaliye'nin) bu tarihten önce düzenlenmesi gerekmektedir.
Malın teslimi (teslim sayılan haller dahil) anında e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenmesi, belge üzerinde düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi, belge üzerinde “İrsaliye yerine geçer.” ibaresine yer verilmesi ve kâğıt çıktısının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması koşuluyla, e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura’nın kâğıt çıktısı sevk irsaliyesi yerine geçeceğinden bu tür durumlarda ayrıca e-İrsaliye düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
Vergi Usul Kanunu’nun 231\/5.inci maddesine göre fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar için “hiç düzenlenmemiş sayılır” hükmü bulunmaktadır.
e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerin düzenleyecekleri tüm sevk irsaliyelerinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi, uygulamaya kayıtlı mükelleflerden alınan mallar karşılığında düzenlenecek irsaliyelerin de yine e-İrsaliye olarak alınması zorunludur.
Ancak bununla birlikte sadece 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile açıklanan hallerde (elektronik belgelerin kağıt ortamda düzenlenebileceği haller, 509 SN VUK GT. V.7. bölümde açıklanmıştır) matbu sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve alınması da mümkün bulunmakta olup, bu durumun süreklilik arz etmemesi gerekmektedir. Ayrıca mezkûr Tebliğde açıklanan bu durumun gerektiğinde mükellef tarafından tevsik edilmesi gerektiği tabiidir. Bu tür durumlarda matbu sevk irsaliyesi düzenlenerek sevkiyat işlemlerine başlanabilecektir.
e-İrsaliye mükellefleri, elektronik irsaliyelerini ve yanıtlarını, 10 yıl boyunca muhafaza etmek ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.